söndag, oktober 11, 2009

Svar på ledare från tidningen 14 dagar

Journalistlinjen på Ädelfors folkhögskola producerar en tidning som heter 14 dagar. I förra numrets ledare skrev tidningens chefredaktör om Vetlanda kommun. Tyvärr finns inte ledaren på tidningens hemsida. Jag fick möjlighet att skriva en debattartikel som svar på ledaren och här kommer det jag skrev och som publicerades i dagarna.

Jag har också bjudit in tidningens chefredaktör till mig för ett samtal om mitt uppdrag, mål och visioner och arbetet i kommunen. Jag erbjöd också att vi kunde besöka olika verksamheter som hon själv kunde välja, till exempel socialtjänsten eller överförmyndaren. Vi försökte hitta något datum som kunde passa men till slut föreslog jag att hon kunde återkomma via mail med några förslag på datum så just nu vet jag inte när ett sådant besök kan bli av.

Min Debattartikel:
Under rubriken ”Sökes: Fräscht folk till kommunhuset” beskriver 14 dagars chefredaktör Karolina Lagerstrand hur hon ser på Vetlanda kommun som ”ett samhälle där man beter sig som kompletta idioter, ett gäng lantisar med noll koll”. Hon skriver vidare bland annat att hon anser att det finns en ”utpräglad svågerpolitik” och en rädsla för att någon ska komma och ”röra i de stillastående grytorna”.

När jag fick ett erbjudande från 14 dagar om att skriva en debattartikel funderade jag mycket på om det överhuvudtaget är möjligt att bemöta den här typen av grava anklagelser. Svaret blir att det inte går. 14 dagars chefredaktör har beskrivit hur hon ser på Vetlanda kommun och varje försök till bemötande från min sida kommer att likna det klassiska dilemmat med att svara på frågan: Har du slutat att slå din fru?

Därför lägger jag hennes ledare och hennes åsikter åt sidan för att istället beskriva det arbete som pågår för att förbättra styrning, ledning och kvalitet i Vetlanda kommuns verksamheter. För det första har vi nu, alla partier gemensamt, jobbat fram en tydligare modell för att förbättra den politiska styrningen av Vetlanda kommun. Modellen innebär i korthet att partierna sätter mål för verksamheterna utifrån det som man gått till val på. Dessa mål kommer sedan ligga till grund för hur de olika nämnderna ska jobba och de kommer att omsättas till praktiska åtgärder ute i verksamheterna. Verksamheternas kvalitet och resultat följs upp och återrapporteras till politiken i en ständig dialog under mandatperioden och vid mandatperiodens slut ska vi kunna ta fram ett målbokslut för att kommuninnevånaren ska kunna se vad vi som politiker gick till val på och vad som blivit resultatet. Detta är viktigt ur demokratisk synvinkel för att väljarna ska kunna utvärdera det politiska arbetet och följa att vi driver på i ideologisk riktning.

Vi tar fram ett ledarutvecklingsprogram som ska genomsyra ledarskapet och vad vi vill att det ska innebära att vara ledare i Vetlanda kommun. Vi vill premiera det ”goda ledarskapet” med en närvarande och tillgänglig chef för medarbetarna och vi vill att chefen ska ha en modern ”verktygslåda” för att utöva sitt ledarskap. Vi vill också sätta fokus på medarbetarskapet och på varje medarbetares ansvar för verksamhetens kvalitet och resultat.

Slutligen några ord om kvalitet. Det är när vi jämför oss med andra som vi får en bild av hur verksamheten kan utvecklas och förbättras. Vi gör brukarundersökningar och medborgarundersökningar. Vi deltar i olika jämförelseprojekt mellan kommuner och vi har infört en synpunktshantering där vem som helst kan lämna sina förslag och synpunkter.

Vetlanda kommun har tagit fram fyra medborgarlöften. Vi har kollen, Vi lyssnar, Vi lovar, Vi vill bli ännu bättre. Dessa fyra medborgarlöften handlar om att ständigt förbättra den service som ca 2400 medarbetare ger till ca 26 500 kommuninnevånare. ”lantisar med noll koll” eller människor med vilja att lära och utvecklas. Vi tycker olika.

Gunilla Hjelm Kommunalråd (c)Vetlanda

Inga kommentarer: