fredag, maj 28, 2010

Var satsas mest pengar i kommunen?

Jag får ofta synpunkten om att vi satsar på fel saker i kommunen.

Vi borde satsa på vård, skola och omsorg och dra ner på annat är ett vanligt argument.

Lite fakta är på sin plats i detta sammanhang och jag bad vår ekonomiavdelning att jämföra budget och utfall 2005 och 2009 och här är resultatet. Siffrorna baseras på ekonomin inklusive interna poster.


Förändr % 2005-2009
ANSVAR ÅRSBUDGET
UTFALL
FULLM, REV, VALN, ÖVERF. 42 29
KOMMUNSTYRELSEN 17 -1
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND -1 2
TEKNISKA NÄMNDEN 14 3
BARN- O UTBILDNINGSNÄMND 20 19
SOCIALNÄMND/VÅRD O OMSORG
20 20
MILJÖ- O BYGGNÄMND 9 15


Av jämförelsen kan man se att fullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarverksamheten har ökat mest procentuellt sett men det är något missvisande eftersom det handlar om i sammanhanget mycket små belopp i kronor.

Man kan också konstatera att vård, skola och omsorg fått ca 20% mer pengar medan tex tekniska nämnden bara fått 3% mer. Detta trots att hela städverksamheten flyttade från BoU och VoO till Tekniska nämndens område.

Sammantaget kan man konstatera att vi verkligen satsar på vård, skola och omsorg medan andra verksamheter får stå tillbaka.

1 kommentar:

Lars sa...

Gunilla!

Det är inte fråga om var man satsar mest pengar utan var man satsar de pengar som finns till buds. Det viktigaste är att satsa pengarna där största behovet finns.

Vi har en skola som går på knäna och hamnar bland de sämsta i klassen då det gäller "andelen elever, som uppnått målen i samtliga ämnen" enligt SKL:s senaste rapport.

Om man studerar SCB:s sammanställning på var pengarna går så ser man att den politiska verksamheten tillsammans med kultur och fritidssektorn har fått ökad tilldelning med 12 miljoner/år om man jämför åren 2000 och 2009.

Jag föreslår att du vänder dig till skolans personal och frågar vad de skulle kunna göra med 12 miljoner extra i tilldelade medel. Men redan nu skulle vi nog kunna säga att det motsvarar tjugotal lärartjänster.