måndag, december 20, 2010

Hur blir det nu?

Sista fullmäktige i december innebar att alla val till nämnder och styrelser skulle genomföras. Först fattades beslut om att ordförande, förste vice och andre vice skulle tillhöra majoriteten samt att oppositionsrådet skulle ingå i presidiet.

Därefter blev det en minoritetsåterremiss på arvodesreglementet från oppositionen, vilket innebär att det gamla reglementet fortfarande kommer att gälla tills vidare. I det gamla reglementet finns arvoderad tid för ordförande, förste vice och andre vice ordförande.

Slutligen valdes Tommy till ordförande, Klas till förste vice och undertecknad till andre vice i kommunstyrelsen. Detta utan vare sig debatt eller röstning.

På kommunstyrelsen i januari ska beslutas vem som ska hantera återremissen. När ett nytt arvodesreglemente kan finnas på plats beror på hur snabbt frågan kan hanteras av parlamentariska kommiten eller personal och organisationsutskottet. Av oppositionens inlägg på fullmäktige kan man konstatera att det finns många synpunkter på det förslag som man återremitterade och det kan nog ta tid innan man kommit till konsensus misstänker jag, om det ens är möjligt.

Slutsatsen är att i och med oppositionens återremiss så finns ingen arvoderad tid för ett oppositionsråd från 1 januari och under tiden fram till ett nytt beslut eftersom det är det gamla reglementet som gäller tills vidare.

Eftersom det var oppositionen som ville ha en återremiss så måste de ju också vara medvetna om konsekvenserna av återremissen så detta lär ju inte vara en nyhet utan bara ett konstaterande av fakta.

Inga kommentarer: