fredag, september 24, 2010

Kraftvärmeverk i Vetlanda


Här är en översiktsbild över en tänkt placering av det nya kraftvärmeverket i Vetlanda. Till höger om tänkt placering och bränslelager finns järnvägen som idag används för att ta in råmaterial till tändsticksfabriken och som skulle vara lämpligt för transporter av råmaterial till pannan. Pannan är tänkt att eldas med flis och returträ. Sopförbränning är inte aktuellt i detta koncept eftersom det krävs helt andra investeringar för att bränna hushållssopor. Vi bränner idag våra sopor i Eksjö och om Vetlanda också startar sopförbränning kommer vi att konkurrera istället för att samarbeta och varken Vetlandas eller Eksjös panna kommer att ge vinst.

Till vänster i bild finns industriområdet och tittar man på denna karta så ser man omfattningen av industriområdet. Strax till vänster om det tänkta bränslelagret skymtar en del av Elitfönsters stora anläggning Bredvid den tänkta placeringen finns idag den gamla anläggningen som kommer att behövas under överskådlig tid plus att där finns också hela det sk "pannrummet" som styr det mesta när det gäller fjärrvärmen.

Moderaterna drev i valrörelsen frågan om att kraftvämeverket i stället ska ligga utanför staden. Moderaterna motiverade detta med att området borde kunna utvecklas för andra ändamål istället för som nu industrier.

Anläggningar, som exempelvis det planerade värmekraftverket, bör förläggas till industriområden utanför stadskärnan. Därmed kan centralt placerad mark, som idag används som industriområden, upplåtas för annan verksamhet. På så sätt kan vi bevara kulturvärd miljö samtidig som vi skapar mötesplatser för nya spännande och efterfrågade aktiviteter.

Detta skulle innebära att Elitfönster, Tändsticksfabriken och en mängd andra industrier i området får se sig om efter annan lokalisering. Det skulle också innebära en flytt av hela den gamla anläggningen med pannor, tankar och driftcentral.

Det som politiken har att ta ställning till är om det är rimligt att anta att området kommer att förbli industriområde för överskådlig tid, om det är rimligt att lägga mångmiljonbelopp på att flytta befintlig anläggning, om det är rimligt att utöver ca 300 miljoner lägga på upp emot 100 miljoner i investering för att bygga utanför stan och så måste man ställa den påstådda "störningen" från en ny modern anläggning i relation till störningen som redan finns i ett industriområde.

Som det ser ut just nu finns det inte en majoritet i Alliansen. Socialdemokraterna har så här långt sagt sig vara för placeringen men vi har också fått nya partier och ledamöter i fullmäktige som vi inte vet var de står i denna fråga. Jag tycker nog att i en så här stor och viktig fråga bör man vara överens så brett som möjligt. Rimligt är därför att frågan hänskjuts till nya fullmäktige att ta ställning till och ett avgörande kan därför inte komma i fråga förrän 2011.

Jag beklagar att projektet därmed kommer att bli kraftigt försenat men ser, i och med Moderaternas ställningstagande, ingen annan lösning.

Inga kommentarer: