tisdag, maj 26, 2009

Förslag till orienteringskarta

Från Höglandsnytts artikel
Rapportens författare Örjan Svensson och Torbjörn Bengtsson har gjort ett elegant jobb. På en rad punkter sågar man Vetlandas politiker, som tillåtit kommunen att bli en svulstig koloss.
...
När det gäller rationaliseringar kan det komma att gälla politikerna själva, även om sådana är svåra att genomföra under en mandatperiod. Men inför framtiden skulle man säkert kunna klara sig med halva den politikerkader man har i dag.

För att inte tala om alla tjänstemän på tänk- och otänkbara nivåer. Man kanske inte behöver prata så mycket runt sammanträdesbord?

Nu har de fått en karta – det återstår att se om de kan orientera sig ut ur det organisatoriska träsket och komma rätt till årsskifteskontrollen.

Jag gissar mig till Höglandsnytts åsikt om oss politiker men här kommer det textmässiga förslag till orienteringsväg som Alliansen i Vetlanda la på gårdagens arbetsutskott. Till förslaget finns också en del med budgetsiffror. Totalt under perioden handlar det om kostnadsminskningar på ungefär 6 %.

Alliansens budgetförslag 2010 med plan för 2011-2013

Sverige befinner sig i lågkonjunktur och kommunernas skatteintäkter har minskat drastiskt. Det krävs krafttag för att klara de tuffa år som ligger framför oss och det kommer att krävas en kombination av effektiviseringsbesparingar och strukturella besparingar för att uppnå de nödvändiga kostnadsminskningarna. Denna budget ska ses som ett åtgärdspaket. Ett åtgärdspaket som syftar till att skapa en långsiktigt, sund ekonomi i kommunen.

Varje person i Vetlanda kommuns organisation är en viktig resurs i arbetet med att se över kostnaderna och varje förslag till vardagsrationaliseringar i det egna arbetet är en värdefull tillgång när sedan resultatet summeras på sista raden i kommunens bokslut.

För att ha en möjlighet att komma i balans är det viktigt att arbetet börjar omedelbart. Till vår hjälp har vi bland annat beslut om kostnadsminskningar som redan är fattade men också den rapport med förslag till åtgärder som Öhrlings gjort på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vi tar fasta på utredarnas förslag till arbetsgrupper och vill genast starta upp dessa med en politisk styrgrupp för arbetet.

Det kommer att krävas åtgärder på kort och lång sikt och det största behovet av kostnadsminskningar kommer 2010. Vår bedömning är att kostnadsminskningarna behöver fördelas ut över en något längre period för att hinna få avsedd effekt.

Därför föreslår vi en tillfällig skattehöjning för 2010 på 20 öre som fördelas till:

Vård och omsorgsnämndens område för att undvika att säga upp personal inom vårdintensiv verksamhet.

Socialnämnden för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Barn och utbildningsnämnden för barn med särskilda behov.

Denna skattehöjning lovar vi i Alliansen att återställa till 2009 års nivå i vårt budgetbeslut i juni 2010 för 2011 års budget.

Avsikten med skattehöjningen är att ge nämnderna ett extra ”rådrum” för att lägga förslag, besluta och genomföra de strukturella förändringar som kommer att bli nödvändiga och att säkra kvalitet i viktig kärnverksamhet under tiden.

För att se budget och plan i siffror för 2010-2013 se bilaga.

Budgetförslaget innebär att genomförandet av det beslutade vårdnadsbidraget skjuts fram till 20110101.

Som en ytterligare åtgärd får Parlamentariska kommitten i uppdrag att se över den politiska nämndsorganisationen i Vetlanda kommun med syfte att reducera kostnaderna och med planering för att genomföra förslag till förändringar vid inledningen av nästa mandatperiod.

Inga kommentarer: